กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ
1. เครื่องมือที่ลงสู่ชุมชนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านทุกเรื่องเพื่อนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. สร้างขวัญกำลังใจเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน
3. เป็นเงินขวัญถุงที่สมเด็ดฯให้ชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด
4. กองทุนแม่ของแผ่นดินคือชุดกิจกรรม (กระบวนการ) เพื่อให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน
5. หมู่บ้านกองทุนแม่คือหมู่บ้านที่มีกระบวนการแก้ไขระดับหนึ่งโดยมีเงินขวัญถุงเป็นการต่อยอด
6. ศูนย์รวมน้ำใจความศรัทธา เสียสละของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในหมู่บ้าน
7. เป็นกองทุนเพื่อการต่อยอดเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

สรุป ศูนย์รวมน้ำใจความศรัทธา เสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในหมู่บ้านเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของหมู่บ้าน/ชุมชน ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เนื่องจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้าน/ชุมชนใดที่จะได้รับพระราชทานนั้น จำเป็นจะต้องคัดเลือกเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีจำนวนมาก ซึ่งต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ให้คณะปฏิบัติงาน ระดับจังหวัด/กทม. และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผนดิน ต่อไปนี้
๑. มีการพัฒนาหรืออบรมผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข้ง สามัคคีกัน และมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๓. มีกฎระเบียนหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
๔. มีการประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นนิตย์โดยเริ่มและเลิกประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน
๕. มีการรวมกลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างหลากหลาย
๖. มีการเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมีการมอบหมายภาระกิจที่ชัดเจน เช่น การจัดเวรยามดูแลความไม่สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
๗. มีการสำรวจปัญหายาเสพติดและยอมรับผลไม่ปิดบัง
๘. มีการจัดกลุ่มกิจกรรมเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมมาก
๙. มีกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตรงกับสถานการณ์และสาเหตุของปัญหา
๑๐. มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างกว้างขวาง
๑๑. มีกองทุนยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนอื่น ๆ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่นำมาใช้ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกองทุนที่มีอยู่เหล่านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริหารจัดการที่ดี
๑๒. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนกระตือรือร้นที่จะไปศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่แห่งอื่น ๆ
๑๓. มีกิจกรรมขยายทุนทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
๑๔. ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนหลายรางวัล
๑๕. มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
แนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. แนวทางศักดิ์สิทธิ์ (เงินขวัญถุงจากสมเด็ดฯเพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน)
2. แนวทางศรัทธา (มีการศรัทธาต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาไปสู่ความยั่งยืน)
3. แนวทางปัญญา (การรวมความคิดของคนในหมู่บ้านเพื่อไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน)

จำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ๕ หมู่บ้าน

๑. บ้านหนองกกยูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโดด

๒. บ้านหนองจะมะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอีเซ

๓. บ้านโนนหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโดด

๔. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลโดด

๕. บ้านหนองมะโนรมย์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเสียว

หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๔ หมู่

๑. บ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ตำบลเสียว

๒. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบลเสียว

๓. บ้านหนองสำโรงประจิม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเสียว

๔. บ้านสายตะคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลผือใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>